OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen „Souhlas“)

Tímto uděluji v souvislosti s vyplnění formuláře pro půjčku online v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZOÚ“) a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 (dále též jen „PROFI CREDIT“) jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti PROFI CREDIT své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti PROFI CREDIT svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna:
1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu
– Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
– Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností PROFI CREDIT došlo či nedošlo k uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru/půjčce či jiné smlouvy a osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář pro půjčku online
– Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)
– Další osobní údaje – údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti PROFI CREDIT dozvěděl
Společnost PROFI CREDIT je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost PROFI CREDIT nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.
2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti PROFI CREDIT v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:
Účel č. 1 – kontaktování mé osoby (dále též jen „subjekt údajů“) ze strany úvěrového poradce společnosti PROFI CREDIT (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjetku údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr či půjčku. Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány úvěrovým poradcům společnosti PROFI CREDIT.
Účel č. 2 – nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společnosti PROFI CREDIT mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnosti PROFI CREDIT jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost PROFI CREDIT nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:
a) Požádat společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatele o vysvětlení.
b) Požadovat, aby společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost PROFI CREDIT je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti PROFI CREDIT nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti PROFI CREDIT ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 60 dnů ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti PROFI CREDIT ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

V případě, že bude mezi mojí osobou a společností PROFI CREDIT uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru nebo o revolvingové půjčce, bude tento Souhlas nahrazen ujednáním obsaženým ve smlouvě o revolvingovém úvěru/půjčce.

, 110 00 Praha 1 (dále též jen „PROFI CREDIT“) jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti PROFI CREDIT své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti PROFI CREDIT svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna:
1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu
– Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
– Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností PROFI CREDIT došlo či nedošlo k uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru/půjčce či jiné smlouvy a osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář pro půjčku online
– Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)
– Další osobní údaje – údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti PROFI CREDIT dozvěděl
Společnost PROFI CREDIT je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost PROFI CREDIT nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.
2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti PROFI CREDIT v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:
Účel č. 1 – kontaktování mé osoby (dále též jen „subjekt údajů“) ze strany úvěrového poradce společnosti PROFI CREDIT (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjetku údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr či půjčku. Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány úvěrovým poradcům společnosti PROFI CREDIT.
Účel č. 2 – nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společnosti PROFI CREDIT mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnosti PROFI CREDIT jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost PROFI CREDIT nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:
a) Požádat společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatele o vysvětlení.
b) Požadovat, aby společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost PROFI CREDIT je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost PROFI CREDIT nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti PROFI CREDIT nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti PROFI CREDIT ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 60 dnů ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti PROFI CREDIT ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

V případě, že bude mezi mojí osobou a společností PROFI CREDIT uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru nebo o revolvingové půjčce, bude tento Souhlas nahrazen ujednáním obsaženým ve smlouvě o revolvingovém úvěru/půjčce.

 

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • Půjčka

  13. 8. 2019 20:46:22 | Jakub Sedlířek

  Dobrý den,rád bych si půjčil peníze na opravu auta.

  S úctou Jakub

  Odpovědět | Zobrazit odpovědi

  • Re: Půjčka

   18. 10. 2019 10:42:38 | Jana Veverová

   Dobrý den, zašlete mi na Vás kontakt a já Vám zavolám.
   S pozdravem Jana Veverová

   Odpovědět

 • Půjčka

  13. 8. 2019 20:46:48 | Jakub Sedlířek

  Dobrý den,rád bych si půjčil peníze na opravu auta.

  S úctou Jakub

  Odpovědět

 • Poděkování

  18. 10. 2019 10:44:52 | Milan

  Dobrý den, ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat, Velmi milí lidé, ochotní, rychlí ze vším poradí a pomůžou.
  Děkuji s pozdravem Milan

  Odpovědět